ساحل من..قطره ایی دریا

از شبنم عشق...خاک آدم گل شد...

دی 96
1 پست
شهریور 93
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
4 پست
ساحل
4 پست
تاتی
1 پست
tati
1 پست
عشق
1 پست
من
1 پست
تو
3 پست
ماه
1 پست
دریا
1 پست
نقاشی
1 پست
آدمک
1 پست
پرنده
1 پست